De ouderbetrokkenheid
Komt u meedenken over het peuterbeleid?

Komt u meedenken over het peuterbeleid?

Een oudercommissie is vergelijkbaar met de medezeggenschapsraad van de basisschool. Wij vragen ouders om met ons mee te denken, ons te adviseren en ons scherp te houden. Tot op heden hebben wij onvoldoende peuterouders om een oudercommissie te vormen. Daarom hebben wij besloten om de oudercommissie samen te voegen met de medezeggenschapsraad.

In de medezeggenschapsraad zal altijd miniaal 1 peuterouder en 1 peuterleerkracht zitting nemen. Zo kunnen we inhoudelijk over de peuteropvang praten, omdat er altijd een ouder en leerkracht aanwezig is die bekend is met de dagelijkse praktijk.

Gemiddeld vergadert de MR/oudercommissie 4 keer per jaar. Wanneer er iets speelt waar betrokkenheid van de MR/oudercommissie bij gewenst is, kan er een extra vergadering ingelast worden. 

De school verwacht inbreng van de leden, omdat zij de peuteropvang scherp kunnen houden. Is wat we doen wel goed, of kunnen dingen nog beter? Denk bijvoorbeeld aan de vorm van oudergesprekken, de invulling die wij geven aan de feesten, de communicatie naar ouders, het pedagogisch handelen, de voeding, de veiligheid (Risico Inventarisatie), het programma, de prijs, de openingstijden, het samenspel en de klachtenregeling.

Mocht u zitting willen nemen in de oudercommissie, meldt u dan bij onze voorzitter; juf Maartje, bij onze medewerker ouderbetrokkenheid; juf Umus, bij de directeur; juf Lilian Pol of bij de groepsleerkracht van uw kind. 

 

Terug