De ouderbetrokkenheid
Komt u meedenken over het schoolbeleid?

Komt u meedenken over het schoolbeleid?

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders, 3 leerkrachten en de directie. We proberen dat vanuit elke bouw (peuter, kleuter, midden en boven) een ouder een zitting neemt. En leerkrachten uit beide organisaties (peuteropvang en basisschool) zitting neemt in de MR. Zo kunnen we inhoudelijk over het onderwijs en beleid praten, omdat er altijd een ouder en leerkracht aanwezig is die bekend is met de dagelijkse praktijk.

Gemiddeld vergadert de MR 4 keer per jaar. Wanneer er iets speelt waar betrokkenheid van de MR bij gewenst is, kan er een extra vergadering ingelast worden. 

De school verwacht inbreng van leden in de MR, omdat zij de school scherp kunnen houden. Is wat we doen wel goed, of kunnen dingen nog beter? Denk bijvoorbeeld aan de vorm van oudergesprekken, de invulling die wij geven aan de feesten of de communicatie naar ouders. 

Mocht u zitting willen nemen in de MR, meldt u dan bij onze voorzitter; juf Maartje, bij onze medewerker ouderbetrokkenheid; juf Umus, bij de directeur; juf Lilian Pol of bij de groepsleerkracht van uw kind. 

 

Terug