De algemene informatie
De (sociale) veiligheid

De (sociale) veiligheid

Wij zijn een veilige school voor unieke, zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers van nu en morgen. De veiligheid is een basisvoorwaarde die geldt voor leerlingen, ouders en personeelsleden. Met elkaar willen wij zorgen voor fysieke en sociale veiligheid. De kernwaardes hiervan hangen zichtbaar in de school en zijn in elk lokaal terug te vinden.

Wij hanteren een veiligheidsplan die bijdraagt en zorgt dat wij deze veiligheid met elkaar borgen. Ook het gedragsprotocol geeft iedereen duidelijkheid hoe wij omgaan met ongewenst gedrag, pesten en fysiek geweld. Beide plannen zijn te alle tijden in te zien op school en op te vragen bij de directeur. 

Iedere school is verplicht te werken volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode is een stappenplan die aangeeft welke stappen de school moet nemen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het doel van de meldcode is geweld te stoppen voor het kind en hulp bieden.

Terug